Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat oraz sposobu obsługi ciasteczek (cookies) w serwisie www

Wycofanie zgody na kontakt

Szanowni Państwo, jeśli nie życzycie sobie otrzymywać informacji od nas drogą mailową lub telefoniczną, stworzyliśmy formularz, który to umożliwia – prosimy o skorzystanie z niego w razie potrzeby

» Formularz usunięcia lub ograniczenia zgody na kontakt

 

I. Informacje ogólne i definicje

1. Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych na potrzeby czynności serwisowych w ramach Serwisu komputerowego Streamlined Sp. z o.o. oraz Serwisu www funkcjonującego pod adresem url https://streamlined.pl

2. Operatorem serwisu komputerowego, serwisu WWW oraz Administratorem danych osobowych jest: Streamlined Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora to biuro@streamlined.pl. Wniosek o usunięcie wszelkich danych osobowych z Systemów operatora należy kierować na niniejszy adres i możesz to zrobić w dowolnym momencie.

4. Definicje:

a. Operator (również: Firma) jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych przez Ciebie dobrowolnie, w tym poprzez korzystanie z zasobów Serwisu WWW.

b. Użytkownik / Klient jest podmiotem będącym posiadaczem i właścicielem danych osobowych przekazywanych Serwisowi.

c. Przez Systemy Operatora opisywane w niniejszej Polityce rozumie się: skrzynkę mailową biuro@streamlined.pl lub igor@streamlined.pl, urządzenia telefoniczne na użytek własny Operatora, skrzynki odbiorcze portali Instagram lub Facebook (w zależności od formy komunikacji) i/lub aplikację CRM do zarządzania kontaktem z Klientem.

d. Przez Kartę przekazania sprzętu rozumie się papierowe poświadczenie wręczane Klientowi na czas wykonywania serwisu, którego skan/zdjęcie może zostać wgrane do systemów Operatora na czas określony. Karta jest dostępna do wglądu przez Klienta na stronie WWW pod adresem streamlined.pl/zglos-naprawe.

e. Przez Zlecenie naprawy rozumie się czynność serwisową sprzętu komputerowego przekazywanego przez Klienta na rzecz serwisanta działającego na zlecenie Operatora.

6. Operator wykorzystuje lub może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacji zgłoszonej naprawy sprzętu
 • Prezentacji oferty lub informacji
 • Prowadzenia newslettera
 • Prowadzenia systemu komentarzy na stronie
 • Obsługi zapytań wysyłanych przez formularz, w tym dotyczących produktów ze sklepu internetowego
 • Dokonanie zapłaty na podstawie wystawionej faktury VAT za wykonaną naprawę serwisową lub usługę (jeśli do takich dojdzie), której kwota i warunki muszą zostać wcześniej ustalone i zaakceptowane przez obie strony.
 •  

II. Rodzaje danych osobowych, sposoby ich przekazania oraz okresy przechowywania

Operator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez przekazanie ich przez Użytkownika samodzielnie, przez wypełnienie lub podyktowanie danych do Kartę przekazania sprzętu (numer telefonu, adres, imię i nazwisko) podczas spotkania z serwisantem działającym na zlecenie Operatora. Dane zostają zapisane na określony okres w systemach Operatora – maksymalny czas przechowywania wynosi 3 miesiące od zakończenia zlecenia naprawy. Dane Klienta są po tym okresie (lub wcześniej) nieodwracalnie niszczone z wszelkich nośników analogowych – papierowych, oraz systemów operatora.
 2. Poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach lub innego rodzaju polach do kontaktu dane (w tym dotyczące zamówień na produkty ze sklepu internetowego – przekazywane wyłącznie są dane dotyczące adresu kontaktowego podanego przez Użytkownika oraz adres WWW strony, z której zostaje wysłane zapytanie w postaci zamówienia), które mogą zostać wprowadzone do systemów Operatora po zatwierdzeniu ich wysłania przez Użytkownika na określony czas – maksymalnie 3 miesiące. W przypadku kontaktu internetowego, Administrator nie ma wglądu do innych danych kontaktowych niż te przekazane bezpośrednio w formularzu ręcznie przez Użytkownika.
 3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) – okres przechowywania zależny od ustawień użytkownika – więcej informacji w punkcie IX i X.


III. Szczegółowe objaśnienie sposobu danych osobowych na potrzeby realizacji zlecenia naprawy

 1. Jeśli przekazujesz sprzęt do serwisu – czy to poprzez zgłoszenie internetowe, czy wizytę w serwisie bądź spotkanie w innym miejscu z serwisantem, zebrane zostaną za Twoją zgodą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu bądź e-mail. Dane są przechowywane wyłącznie w celu realizacji naprawy i przekazywania informacji o jej przebiegu.
 2. Przysługuje Ci prawo do uzyskania wglądu w przechowywane przez Firmę dane osobowe, a także ich modyfikacji bądź usunięcia. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w punkcie V. niniejszej Polityki. Dane pozyskane podczas naprawy serwisowej będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naprawy – po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte, poza adresem e-mail, który w przyszłości może być wykorzystywany do komunikacji marketingowej. Masz możliwość zastrzeżenia, że nie życzysz sobie tego typu komunikacji zgodnie z informacjami w punkcie VI. 
 3. Dane uzyskane podczas naprawy serwisowej nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
 4. W przypadku ustalonych przez obie strony rozliczeń finansowych, przekazane dane są wykorzystywane w celu wystawienia faktury VAT, o czym Użytkownik zostaje wcześniej poinformowany i na co musi wyrazić zgodę.

IV. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 2. Miejsca wprowadzania danych osobowych w serwisie www są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne do serwisu www oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do przechowywania danych oraz korzysta z technologii szyfrowania danych.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje szyfrowane kopie bezpieczeństwa.

V. Hosting serwisu www

 1. Serwis www jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach usługodawcy webd.pl, Globtel Internet Szymon Hersztek z siedzibą przy ul. Matecznikowej 2/1, 80-126 Gdańsk, NIP: 957-080-47-86

VI. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W przypadku przekazania danych osobowych drogą internetową, Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Nie dotyczy to danych przekazywanych w celu realizacji naprawy sprzętu, których szczegóły przetwarzania opisane są w punktach II i III – dane osobowe pozyskane na rzecz zrealizowania zlecenia nie będą przekazywane innym podmiotom.

 1. Twoje dane osobowe zgłoszone drogą cyfrową będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami.
 2. Niezależnie od formy pozyskania przez Administratora danych, przysługuje Ci prawo żądania:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
   Można tego dokonać poprzez kontakt na adres e-mail biuro@streamlined.pl, zgodnie z zapisami w punkcie I.
 3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz będzie niezbędne w przypadku chęci zlecenia naprawy sprzętu oraz może być niezbędne do realizacji niektórych funkcji serwisu www.
 5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania w celu świadczenia usług w serwisie www w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

VII. Informacje w formularzach w serwisie www

 1. Serwis www zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane (zgodnie z punktem II).
 2. Serwis www może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu w serwisie www są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VIII. Istotne techniki marketingowe w serwisie www

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora usługi Analytics danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator wykorzystuje w serwisie www na niektórych podstronach narzędzie Google Ads, którego właścicielem jest Google Inc z siedzibą w USA, służące do wyświetlania targetowanych reklam, których treść generowana jest w oparciu o działania użytkownika zalogowanego w usługach Google oraz w oparciu o ciasteczka pozyskane z innych witryn internetowych. Za kliknięcia w generowane w ten sposób reklamy w serwisie www Operator może otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość i sposób wypłaty są realizowane osobną umową zawartą pomiędzy operatorem a Google Inc. Dane pozyskiwane przez narzędzie Google Ads są zanonimizowane. Niepożądaną treść reklam można zgłosić do Operatora platformy Google Ads, klikając przycisk krzyżyka na danej treści.

IX. Informacja o plikach cookies w serwisie www

 1. Serwis www korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu www.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celu realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach serwisu www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu www mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu www podmioty, co w szczególności dotyczy firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

X. Zarządzanie plikami cookies w serwisie www – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

– Zarząd Streamlined Sp. z o.o.